Noćni provod se vraća, a pogledajte koja PRAVILA MORATE POŠTOVATI

korona

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžič

Iz­me­nom na­red­be mi­ni­stra zdra­vlja Zla­ti­bo­ra Lo­n­ča­ra broj lju­di ko­ji se mo­že oku­pi­ti na jav­nom me­stu, u za­tvo­re­nom i otvo­re­nom pros­to­ru, po­ve­ćan je sa 50 na 100 gra­đa­na, uz pri­me­nu pre­ven­ti­v­nih me­ra za­šti­te od ko­ro­na­vi­ru­sa, kao što su no­še­nje za­šti­t­nih ma­ski i ru­ka­vi­ca.

Ovo zna­či da bi pa­ro­vi usko­ro mo­gli da or­ga­ni­zu­ju ma­nje sva­d­be do 100 zva­ni­ca ko­je su mo­ra­li da ot­ka­žu zbog epi­de­mi­je ko­ro­ne, a gra­đa­ni ra­zne pro­sla­ve, ro­đe­n­da­ne i kr­šte­nja, dok je ve­ći­na spla­vo­va i no­ć­nih klu­bo­va u pre­sto­ni­ci već na­ja­vi­la da po­či­nje s ra­dom po­če­t­kom ju­na.

Ve­n­ča­nja je do sa­da bi­lo mo­gu­će oba­vi­ti isklju­či­vo u slu­žbe­nim pros­to­ri­ja­ma op­šti­na i uz pri­su­stvo sve­ga pet oso­ba, uz mla­de­n­ce, ma­ti­ča­ra i ku­mo­ve, a svi no­ć­ni klu­bo­vi i spla­vo­vi bi­li su za­tvo­re­ni. Ali to se sa­da me­nja za­hva­lju­ći po­pu­šta­nju me­ra za­bra­ne oku­plja­nja.

Epi­de­mio­log i član kriz­nog šta­ba Pre­drag Kon obja­šnja­va da je po­ve­ća­nje do­zvo­lje­nog bro­ja lju­di na jav­nim sku­po­vi­ma bi­la za­jed­ni­č­ka odlu­ka stru­č­nja­ka, ko­ja je do­ne­ta zbog po­bo­lj­ša­nja si­tua­ci­je s ko­vi­dom 19 u ze­mlji.

Ipak će biti testiranja putnika u Grčkoj, ali ne svih

– Sve što je do 100 lju­di, sve mo­že, uz po­što­va­nje me­ra opre­za, na­rav­no. Si­tua­ci­ja je ne­su­m­nji­vo po­vo­lj­na, ali ni­je još uo­bi­ča­je­na i pot­pu­no si­gu­r­na, pa i da­lje ima smi­sla spro­vo­di­ti odre­đe­ne me­re. Po­pu­šta se pos­te­pe­no, pr­vo smo po­ve­ća­li na 100 lju­di ka­ko bi­smo si­g­na­li­zi­ra­li da je si­tua­ci­ja znat­no bo­lja. S dru­ge stra­ne, ne mo­že­te ni odjed­nom sve da pu­sti­te, jer je oprez nu­žan, a po­se­b­no za sta­ri­je i hro­ni­č­ne bo­le­sni­ke, za ko­je je i da­lje po­že­lj­no da izbe­ga­va­ju sku­po­ve s vi­še lju­di u za­tvo­re­nom, ma­lom pros­to­ru. Odlu­ke će­mo me­nja­ti da­lje u za­vi­snos­ti od si­tua­ci­je – ka­zao je Kon.

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, u Sr­bi­ji se da­lje oče­ku­je izla­zak i pot­pu­no su­zbi­ja­nje epi­de­mi­je.

– Ula­zi­mo u 12. ne­de­lju i još de­se­tak da­na mo­že­mo da oče­ku­je­mo spo­ra­di­č­ne slu­ča­je­ve obo­lje­nja. Ek­sce­sne si­tua­ci­je kao što su bi­le u Vra­nju i Le­sko­v­cu mo­gu to da po­re­me­te, ali na­j­va­žni­je je da su br­zo sta­vlje­ne pod kon­tro­lu. Sve­mu se pri­stu­pa ozbi­lj­no i ne­pre­ki­d­no se vr­še te­sti­ra­nja ka­ko bi svi slu­ča­je­vi bi­li ot­kri­ve­ni na vre­me i au­to­mat­ski su­zbi­je­ni. Sva­ko mo­ra da na­sta­vi da pro­ce­nju­je so­p­stve­ni ri­zik, ia­ko će­mo mi epi­de­mio­lo­zi stal­no upo­zo­ra­va­ti – ka­zao je Kon.

Ve­ći­na pre­sto­ni­č­kih spla­vo­va i no­ć­nih klu­bo­va već je na­ja­vi­la da po­či­nje s ra­dom po­če­t­kom ju­na.

Kiša će padati do KRAJA NEDELJE, evo šta nas čeka sledeće sedmice

Epi­de­mio­log Bra­ni­slav Tio­do­ro­vić ra­ni­je je pre­po­ru­čio da bi sva­d­be tre­ba­lo odlo­ži­ti za po­lo­vi­nu na­red­nog me­se­ca jer će ta­da epi­de­mio­lo­ška si­tua­ci­ja bi­ti da­le­ko mi­r­ni­ja, ali i upo­zo­rio da se ne ra­ču­na na vi­še sto­ti­na gos­ti­ju.

– Ni­ko ni od na­ših su­se­da ni­je odjed­nom do­pu­stio ve­li­ki broj lju­di, svi su se ogra­ni­či­li na 50 do 100 lju­di. I da­lje će mo­ra­ti da se po­štu­ju me­re u smi­slu da u tom re­sto­ra­nu gde sla­ve pro­đu kroz de­zo­ba­ri­je­ru, da tu bu­du de­zi­n­fe­k­cio­na sred­stva, da ko­no­ba­ri no­se ma­ske i dru­go – re­kao je epi­de­miolog.

 

(Dnevne.rs/Kurir.rs)