ZABRANJEN ULAZ U BOSNU PUTINOVIM NOĆNIM VUKOVIMA: Vlasti u Sarajevu ih smatraju opasnim po nacionalnu bezbednost

motor

Foto: printscreen/Kurir

Vođama najvećeg bajkerskog kluba u Rusiji “Noćnih vukova” institucije u Sarajevu zabranile su ulaz jer ih smatraju opasnim po nacionalnu bezbednost.  Motociklistička ekskurzija pod nazivom “Ruski Balkan” koju predvode bajkeri Alek­san­dar Zaldosta­nov, pozna­tiji kao Hi­rurg, i Sa­ša Sa­vić dovedena je u pitanje.

“Noć­ni vu­ko­vi” do­la­ze u Be­o­grad 19. mar­ta, ali pre­ma pi­sa­nju sa­ra­jev­skog “Žur­na­la”, Alek­san­dru Zal­do­sta­no­vu, moć­nom vo­đi ru­skih mo­to­ci­kli­sta ko­ji slo­vi kao bli­zak sa­rad­nik i pri­ja­telj pred­sed­ni­ka Ru­si­je Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ju­če je za­bra­njen ula­zak u Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu. Zabrana važi i za Sa­šu Sa­vi­ća, pred­sed­ni­ka mo­to-klu­ba “Noć­ni vu­ko­vi Sr­bi­je”.

Pre­ma pi­sa­nju “Žur­na­la”, in­sti­tu­ci­je u Sa­ra­je­vu pro­gla­si­le su Zal­do­sta­no­va i Sa­vi­ća oso­ba­ma opa­snim po na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost i od­lu­ka o za­bra­ni nji­ho­vog ula­ska već je pro­sle­đe­na Gra­nič­noj po­li­ci­ji BiH.

IMAM PLATU 37.000 DINARA, a oblačim se u skupim radnjama: Katarina nam objašnjava kako USPEVA, sa mizernim primanjem

“Noć­ni vu­ko­vi” pla­ni­ra­li su da od 19. do 28. mar­ta na mo­to­ci­kli­ma obi­đu cr­kve i spo­me­ni­ke od kul­tur­no-isto­rij­skog zna­ča­ja u ne­ko­li­ko gra­do­va Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske. Sa­ša Sa­vić potvrdio je za “Politiku” da Alek­san­dar Zal­do­sta­nov ni­je ni pla­ni­rao da uče­stvu­je u baj­ker­skom ka­ra­va­nu “Ru­ski Bal­kan”, iako su sa­ra­jev­ski me­di­ji spe­ku­li­sa­li da će ga u Ba­nja­lu­ci pri­mi­ti pred­sed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske.

POP O KOME SRBIJA BRUJI: Imam astmu, nisam pijan zaspao, ali volim da popijem!

AMBASADA SAD U BIH

Ambasada SAD u BiH saopštila je u sredu, povodom najavljenog dolaska ruske bajkerske grupe “Noćni vukovi” u Bosnu i Hercegovinu, da takve posete negativno utiču na stabilnost, da nisu korisne i da ih ne treba podržavati.

– Na lokalnim je vlastima i odgovarajućim institucijama BiH da reše to pitanje. Apelujemo na organe vlasti BiH da ozbiljno shvate sve moguće bezbednosne pretnje – navodi se u saopštenju ambasade, prenosi regionalna televizija N1.

DOBRICA I VESNA NAPISALI MILANU ZAJEDNIČKU PORUKU: Da li će on ZAPLAKATI zbog njihovih reči?

Kako su naveli, Ministarstvo finansija SAD prvi put je uvelo sankcije za “Noćne vukove” i određeni broj njihovih članova u decembru 2014. godine, jer su, kako se tvrdi, snosili ili bili saučesnici u delovanju ili aktivnostima koje su predstavljale pretnju miru, bezbednosti, stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

OTAC UBICE IZ RAKOVICE JAVIO SE U EMISIJU UŽIVO: Počeo čudno da pravda sina dok se nije prekinula veza

(Dnevne.rs/Izvor: Telegraf.rs)